Մայրենի

Стандартный

Ծաղկած  մնա   հայոց  աշխարհ,  եվ  ազատ  ապրի  հայ  ժողովուըդը։  Սակայն   Գագիկ  սծարքան      ծովինարի        պատվերով       դրեց       մսրաթաքավորի     առջեվ,     Ծովինարը։

Реклама

Մայրենի տնային աշխատանք

Стандартный

Աղբյուր, երեխաներ, ասֆալտ, որսորդ, թագավոր, նուրբ, ձագ, պարգև, արդուկ, ընդհանուր, ընդամենը, համարձակ, վարակել, որդի, օդ, օձիք, օրորոց, արջ, խրճիթ, նավթ, Հովհաննիսյան, ճանապարհ, ուղտ, սերկևիլ, կարևոր, հեկեկալ, արձակուրդ, թուղթ, ուրբաթ, համբույր:

Ճամփորդների հեքիաթի վերջը փոփոխված

Стандартный

Աքլորը բարձրացավ ծառի վրա, իսկ շունը թփի տակ քնեցին: Առավոտյան աքլորը ծուղրուղու կանչեց, շունը արթնացավ:

-Դե, իջիր ծառից գնա, որ չուշանանք,-ասաց շունը:

Աքլորը արագ-արագ իջավ ծառից ու շարունակեցին իրենց ճանապարհը: Շատ տեղերում եղան, տեսան, որ աշխարհում շատ մարդիկ կան: Շենքեր, տներ, գետեր, ծովեր տեսան:

Լավ ման եկան ու վերադարձան իրենց տունը:

Սուտասանը

Стандартный

Լինում է չի լինում մի թագավոր: Մի օր էս թագավորը ասում է.

— Ով էնպիսի սուտ ասի, որ ասեմ սուտ է, իմ թագավորության կեսը կտամ նրան:

Գալիս է դերձակը ու ասում է, որ իր պապիկը հայրը մի դատական ուներ, որով երկնքի աստղերը խառնում էր: Թագավորը ասում է, որ իր պապն էլ չիբուխը արևով էր վառում: Դերձակը գլուխը կախ հեռանում է: Գալիս է մի աղքատ գյուղացի ու ասում է, որ թագավորը իրեն մի մոտ ոսկի է պարտք:

Թագավորը ասում է, որ ստում ես, իսկ գյուղացին ասում է.

-Դե թագավորությանդ կեսը տուր: Թագավորը մի մոտ ոսկի է տալիս գյուղացուն:

 

Մայրենի տնային աշխատանք

Стандартный

Առաջադրանք

1. Լրացրե՛ք բաց թողնված տառերը.

Անգամ, ավագ, կողպեք, գող, երբ, զուգել, թագավոր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարագ, պարգև, սուտ, արտասուք, փաքցնել, թաքցնել, ուրախ, օգնել, Օգսեն, վարուցանգ, քսուկ, օգուտ, աղոթք, արկար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, դրթել, երշիկ, երթում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ, լերթանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պադգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թատերական, Նվարդ, որթ (ճիճու), որդ(խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարչապետ, շքերթ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, խրթվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր:

Մայրենի 4-1 դասարան

Стандартный

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։
Գաբրիել, սփրթնել, ս….րդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղբանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
Անգամ, ավագ, կողպեք, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանգափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողկ, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փաքցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, Օգսեն, վարուցանգ, քսուկ, օգուտ։

Վարժություն 3։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։
Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ., արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, դրթել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թատերական, Նվարդ, որդ(ճիճու), որթ(խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, խրթվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր:

Վարժություն 4. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։
Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնձի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվացք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղձ, դարձ, կծկտուր, դեղձ, դեղցանիկ, հանդիպակած, դերձակ, դերցան, խուրձ, ձվաձեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որց, վարձ, ուրծ, փորձ, որձալ, օձ, օձիք։ 

Վարժություն 5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։
Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոջի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիճել, թռչել, 21 թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք:

Վարժություն 6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։
Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն), հախճապակի, աղքատ, բողկ, տաղտակ, գախթ, դաղձ, կմախք, դեղձ, դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեխտ, կողպեք, կողք, հախթել, տաղտկալի, հխկել, ճեղք, կխտար, մախթել, մեղք, մղկտալ, շաղկապ, շխթա, թուխպ, ոխբ, ողջ, ոխկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուղտ (սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեղկ, ծղնի, փողք, քաղցր, սանդուղք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

Վարժություն 7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։
Վա….վռուն, ախո….ժակ, բա….բառ, խ….խռալ, գանգու…., կենսաթ….թիռ, թ….թուր, կա….կառել, երկնակա….կառ, սա….սուռ, ճանկ….ել, դ….դռալ, կ….ճիկ, ա….ժանի, ճ….ճռալ, ա….համարհել, գ….գիռ, խ….ճիթ, կ….ծել, խոշո…., խոժո…., թ….վռալ, խ….թխ….թալ, ծ….մռել, փ….փռալ, փ….փրել, փո….փրել, ք….քրել։

Վարժություն 8. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով վ կամ ֆ։
Ա….տոմեքենա, օ….կիանոս, կարտո….իլ, թա….շյա, նա….թամուղ, հարա….ային, կաքա…., աս….ալտ, հա….ք, գո….ք, զա….թել, թո….չանք, կաթ….ածահար, խռո….ք, հա….ք, ս….ինքս, փլա….։

Վարժություն 9. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով հ տառը։
Ընդ….անուր, ընդ….ամենը, դազգա…., ար….եստ, խոնար…., հայթ….այթել, ապաշխար….ել, խոր….ուրդ, ընդ….ուպ, անհեթ….եթ, ճանապար…., շնոր…., հեղ….եղ, խոտ….արք, հեղ….եղուկ, շնոր….ակալ, աշխար….ագրական, մա….ճակալ, խոնար….աբար, նշխար…., խոր….րդատու, Հով….աննիսյան, հեկ….եկալ, ճանապար….որդ, շնոր….աշատ, արհամար….ել, խոր….ել, օր….նանք։

Վարժություն 10. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով և կամ եվ։
Ուղ….ճար, ագ….ազ, սերկ….իլ, գեր….արել, գին….աճառ, կար….որ, գին….արպետ, դափն….արդ, ոսկ….որել, կար….եր, հոգ….արք, հոգ….իճակ, ոգ….որել, հար….ան, ոսկ….ազ, ոսկ….արս, արևելա….րոպական, իջ….անել։

Իմ ուսուցչուհին

Стандартный

Իմ ուսուցչուհին ընկեր Աշխենն է: Նա բարի է, գեղեցիկ: Նա մեզ տանում է շատ ճամփորդությունների: Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ուսուցչուհին ընկեր Աշխենն է: Ես նրան շատ եմ սիրում:

Jpeg

Jpeg

Հարցազրույց Սպիտակաձյունիկի հետ

Стандартный

— Բարև Սպիտակաձյունիկ, ես Մանեն եմ, ուրախ եմ քեզ տեսնել:

— Ողջ~ույն փոքրիկ:

-Իսկ որտեղ են 7 թզուկնները:

— Աշխատանքի են գնացել:

— Սպիտակաձյունիկ ինչու կերար թունավոր խնձորը:

— Դե ես հավատացի պառավին ու կերա խնձորը:

— Չեիր հոգնում երբ մաքրում էիր թզուկների թափթված տնակը:
— Ոչ, ինձ համար մաքրելը դժվար բան չէ, ես սովոր եմ:

— Կենդանիներից ում հետ էիր ավելի մտերիմ, որ կենդանին էր քեզ շատ հարազատ:

-Բոլոր կենդանիներն էլ ինձ համար հարազատ էին, բայց ես ավելի մտերիմ եմ  նապաստակի հետ:

— Դե լավ Մանե, ես պետք է գնամ տնակ, երևի արդեն թզուկները այնտեղ են:

-Շնորհակալ եմ իմ սիրելի Սպիտակաձյունիկ հարցերիս պատասխանելու համար:

-Ցտեսություն Մանե:

-Ցտեսություն Սպիտակաձյունիկ, դե չմոռանաս բարևել 7 թզուկներին:

`spitakacyunik